VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Stichting RotterdamRibRally

Definities

“Rotterdam RibRally” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met nummer KvK 63280973.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Rotterdam RibRally bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

De met een hoofdletter beginnende begrippen in deze Bijlage hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) is toegekend (artikel 4 AVG). Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

Rotterdam RibRally biedt Klant de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Rotterdam RibRally bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Klant Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Rotterdam RibRally vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of sub-verwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

1. Rotterdam RibRally verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van de Klant worden bepaald.

2. Rotterdam RibRally zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld. Klant zal Rotterdam RibRally op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage of de Overeenkomst zijn genoemd.

3. Rotterdam RibRally heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Rotterdam RibRally neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

4. Rotterdam RibRally verwerkt in opdracht van Klant Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreff ende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreff en, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:

NAW-gegevens;

Telefoonnummers;

e-mailadressen;

IP-adressen;

1. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:

– Personen die gebruik maken van de Dienst;

– Bezoekers van de website;

– Personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Klant;

– Personen die opgenomen worden door Klant in haar e-mail adressenboek binnen de door Rotterdam RibRally beschikbaar gestelde webmailomgeving;

– Personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;

– Personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Klant;

Artikel 3. Verplichtingen Leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Rotterdam RibRally zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Rotterdam RibRally vanuit diens rol.

2. Rotterdam RibRally zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Klant aan Rotterdam RibRally zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Klant.

3. Rotterdam RibRally zal Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

4. De verplichtingen van Rotterdam RibRally die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenendie Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Rotterdam RibRally.

5. Rotterdam RibRally zal Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Rotterdam RibRally zal Klant, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het voor zover vereist uitvoeren van een gegevensbeschermingseff ectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Rotterdam RibRally redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Klant worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

1. Rotterdam RibRally verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Rotterdam RibRally daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

2. Rotterdam RibRally zal Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2. Rotterdam RibRally is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.

3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Rotterdam RibRally zijn gemeld, Verwerkingen door Derden en/of voor andere doeleinden, is Rotterdam RibRally niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant. Klant staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.

4. Het is aan Klant om te beoordelen of Rotterdam RibRally afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

5. Klant staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

6. Klant staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreff ende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

7. Onverminderd de overige rechten van Rotterdam RibRally, vrijwaart Klant Rotterdam RibRally van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Klant in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Klant verleent Rotterdam RibRally hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Klant zal Rotterdam RibRally Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.

2. Rotterdam RibRally heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Rotterdam RibRally zal Klant inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Klant de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.

3. Indien Klant binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Rotterdam RibRally, dan is Rotterdam RibRally gerechtigd om de betreff ende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.

4. Rotterdam RibRally zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en Rotterdam RibRally zijn overeengekomen. Rotterdam RibRally staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Rotterdam RibRally zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2. Rotterdam RibRally kan wijzigingen aanbrengen in de getroff en beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. De door Rotterdam RibRally redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de aan te brengen wijzigingen in de beveiligingsmaatregelen zullen door Klant worden vergoed.

3. Rotterdam RibRally staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreff end is. Rotterdam RibRally zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.

4. Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Rotterdam RibRally ter beschikking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroff en. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Rotterdam RibRally, zich naar beste kunnen inspannen om Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Rotterdam RibRally spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Rotterdam RibRally meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Klant is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst voor Rotterdam RibRally in ieder geval het melden aan Klant van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

– wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

– wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

– wat de (voorgestelde) oplossing is;

– wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

– wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;

– wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Klant, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Rotterdam RibRally, zal Rotterdam RibRally het verzoek doorsturen aan Klant en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Rotterdam RibRally voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Rotterdam RibRally hieraan meewerken en zal Rotterdam RibRally hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Rotterdam RibRally ingevolge deze Bijlage voor Klant Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Rotterdam RibRally jegens derden. Rotterdam RibRally zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

– Voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan Derden te verschaff en; of

– Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of

– Indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

– Ten aanzien van Derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 –Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Rotterdam RibRally de van Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Rotterdam RibRally deze Persoonsgegevens aan Klant zal terugbezorgen dan wel Rotterdam RibRally wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Rotterdam RibRally kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Klant in rekening brengen bij Klant.